تحصیل در عمان

 

 

 

 

 

بر اساس ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه های مورد تایید عمان، رتبه بندی و نحوه ی ارزشیابی مدارک  دانشگاهی این کشور به شرح زیر می باشد.

 

 

 

 

 

 

  تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌

دانش‌آموزان‌ در این‌ کشور از6 سالگی‌ وارد دوره‌ ابتدایی‌ می‌شونددر مراحل‌ مختلف‌ (اکثراً‌ 6 سال‌ ابتدایی‌ و 6 سال متوسطه و دبیرستان ) به مدت 12 سال تحصیل نموده و بعد از دریافت مدرک دیپلم دبیرستان آماده ورود به دانشگاه می گردند.

 

 

 تحصیلات‌ دانشگاهی‌

دانشگاه‌ها در کشورهای‌ حوزه‌ خلیج‌ فارس، بیشتر دولتی‌ هستند. عمان‌ با دانشگاه‌ سلطان‌ قابوس که دولتی می باشد سعی نموده در سیر نیاز های جامعه دارای دانشگاه باشند که البته کمی و کیفی احتیاج به کار بیشتری دارند . تحصیل در دانشگاه های فوق ، عموما در سطح بکالوریوس / Bachelor است‌ که‌ به‌ مدت‌ 4 تا 5 سال به طول می انجامد . در مواردی دوره ماجیستر / Master را به‌ مدت‌ دو سال‌ ارایه‌ می‌دهند

 

 

دوره‌ تحصیلی‌

‌‌1 . دوره دبلوم 2 سال تحصیل است که در بعضی از کشورهای عربی ارایه می شود. شرط ورود به این دوره ها داشتن دیپلم دبیرستان و یا هنرستان های حرفه ای است . دانشجو به نمرات عالی برای ورود به این دوره ها نیاز ندارد. اکثر این دوره ها در دانش سراها و دانشکده ها برگزار می شود. 

2 . دوره بکالوریوس/ Bachelor  با گذراندن چهار سال تحصیل برای رشته های علوم پایه ،4 تا 5 سال برای رشته فنی – مهندسی و 6 سال برای رشته های پزشکی تکمیل می شود و به پایان می رسد.

3 . دوره‌ ماجیستر/Master  به ‌ 2 تا 3 سال تحصیل نیاز دارد و شامل یک سال درس و یک سال پژوهش و نگارش پایان نامه است. برای ورود به این دوره دانشجو باید دارای حداقل معدل "جید"(خوب) از دوره بکالوریوس باشد. 

4 . دوره‌ دکتوراه/ Ph.D.  به‌ 3 تا 5 سال تحصیل نیاز دارد . شرط ورود به این دوره داشتن مدرک ماجیستر با معدل بالا است. دانشجو موظف به ارایه پایان نامه تحصیلی می باشد . دفاع موفقیت آمیز از پایان‌ نامه‌ شرط‌ اعطای‌ مدرک‌ دکتراست.

 

 

نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌

‌‌1 . شهادة الدبلوم‌ با 2 سال تحصیل و یا تحصیلات نیمه تمام دوره های کارشناسی در صورتی که حداقل 2 سال سپری شده باشد ، به شرط داشتن دیپلم دبیرستان ،  "کاردانی" ارزشیابی می شود.

2 . درجة ‌البکالوریوس‌ درجة الاجازة/ Bachelor صادره از دانشگاه‌های‌ گروه‌ 1 و 2 به شرط داشتن دیپلم دبیرستان "کارشناسی" ارزشیابی می شود.

‌‌3 . درجة ‌الماجیستر/ Master فقط‌ از دانشگاه‌های‌ گروه‌ 1 و تعدادی از دانشگاه های گروه 2 با شرط داشتن درجه البکالوریوس و یا کارشناسی ، "کارشناسی ارشد" ارزشیابی می شود.

4 . درجة الدکتوراه / Ph.D.  فقط از دانشگاه‌های‌ گروه‌ 1 به شرط داشتن درجه الما جیستر و یا کارشناسی ارشد، "دکتراارزشیابی‌ می‌شود.

5 . هیچیک از مدارک دانشگاهی که از دانشگاه های غیر گروه یک و گروه دو اخذ گردد ، ارزشیابی نمی شود.

 

 

دانشگاه‌های‌ مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری جمهوری اسلامی ایران که مدارکشان در دوره های‌ کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی ارزشیابی‌ می‌شود به شرح ذیل است:

 

 

جامعه الشرقیه (عمان) تا مقطع کارشناسی ارشد با شرط آزمون

http://www.asu.edu.om/arbic/about_us_asu.html

 

جامعة‌ السلطان‌ قابوس‌ (عمان) تا مقطع کارشناسی

http://www.squ.edu.om/

 

جامعه صحار (کشورعمان) تا مقطع کارشناسی

www.­soharuni.­edu.­om

 

کلیه مزون للاداره والعلوم التطبیقیه (عمان) با شرط آزمون تا مقطع کارشناسی

http://www.mazooncollege.edu.om/

 

کلیه الشرق الاوسط لتقنیه المعلومات (عمان) با شرط آزمون تا مقطع کارشناسی

http://www.mecit.edu.om/

 

 

کلیه مجان (Majan Colleg) با شرط آزمون تا مقطع کارشناسی

http://www.majancollege.edu.om/

 

 

برای تکمیل اطلاعات متقاضیان تحصیل در کشور عمان، رتبه بندی کالج ها و دانشگاه های این کشور به شرح زیر ارائه شده است: