مقایسه‌ی تعرفه‌ی مکالمات اپراتورهای تلفن همراه برای ترابرد

چندی است که طرح ترابرد‌پذیری شماره‌های تلفن همراه اجرایی شده است و در این میان برای جابه‌جایی مشترکان بین اپراتورهای سه‌گانه یکی از موضوعات مهم مباحث تعرفه‌ای است.

به گزارش خبرنگار سیتنا، وجود خدمت ترابرد در اپراتورهای تلفن همراه، رقابت در میان اپراتورها را افزایش داده و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده با هزینه های کمتر را منجر می شود و  هر مشترک برای هر شماره تلفن همراه، صرفاً دوبار در سال امکان ترابرد دارد.

نکته دیگر آنکه با توجه به متفاوت بودن تعرفه‌ی تماس اپراتورهای مختلف، یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد توجه مشترکلن در زمان ترابرد است، بحث تعرفه‌ی مکالمه‌ی اپراتورهای مختلف است.

تعرفه‌ی مکالمه با سیم‌کارت‌های دائمی

برای بررسی تعرفه مکالمه اپراتورهای مختلف باید این نکته را به یاد داشت که هر یک از اپراتورها بر حسب دائمی یا اعتباری بودن سیم‌کارت مشترک و درون شبکه‌ای یا برون شبکه‌ای بودن مکالمات، رقم‌های متفاوتی را در حساب مشترک اعمال می‌کنند.

اما در خصوص سیم‌کارت‌های دائمی اپراتور اول ارتباطی کشور یعنی همراه اول برای هر دقیقه تماس مشترکان خود تعرفه‌ای معادل ۵۷۰ ریال در نظر گرفته که البته این تعرفه در اپراتورهای دوم و سوم یعنی ایرانسل و رایتل ۴۹۹ ریال تعیین شده است.

در بحث تماس‌های خارج از شبکه نیز در صورتی که مقصد تلفن سیار باشد، اپراتور دوم و سوم کشور یعنی ایرانسل و رایتل برای هر دقیقه تماس تعرفه‌ای معادل ۴۹۹ ریال را در نظر گرفته‌اند و همراه اول تعرفه ای معادل ۶۲۵ ریال در نظر گرفته است.

همچنین درباره‌ی تماس خارج از شبکه به مقصد تلفن ثابت اپراتور اول تعرفه‌ای معادل ۵۷۰ ریال، اپراتور دوم تعرفه‌ای معادل ۴۹۹ ریال و اپراتور سوم هزینه‌ای معادل ۴۹۹ ریال را برای مشترکان سیم‌کارت‌های دائمی خود اعمال می‌کنند.

بر این اساس، اپراتور اول کشور برای تماس با داخل شبکه همراه اول و یا تلفن ثابت تعرفه ثابتی در نظر گرفته و بیشترین تعرفه این اپراتور به بحث تماس با خارج از شبکه به مقصد تلفن همراه دو اپراتور دیگر محسوب می‌شود.

در همین حال، ایرانسل و رایتل برای تمام موارد در سیم‌کارت دائمی تعرفه‌ی یکسانی را در نظر گرفته اند.

تعرفه‌های سیم کارت اعتباری

همچنین در حوزه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری با همین تفکیک اپراتور اول کشور برای تماس‌های دورن شبکه‌ای تعرفه‌ای معادل دقیقه‌ای ۶۷۰ ریال اعمال می‌کند که این رقم در ایرانسل به ۶۶۹ ریال و در رایتل به ۶۲۰ ریال می‌رسد.

در حوزه‌ی تماس با اپراتورهای دیگر نیز همراه اول برای هر دقیقه مکالمه‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری خود ر‌قمی معادل ۹۲۷ ریال در نظر می‌گیرد که این رقم در ایرانسل ۹۲۹ ریال و در رایتل به ۸۵۲ ریال کاهش پیدا می‌کند.

درباره‌ی تماس‌های خارج از شبکه‌ای که به مقصد تلفن ثابت صورت می‌گیرد همراه اول برای مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری خود دقیقه ۶۷۰ ریال هزینه محاسبه می‌کند که این رقم در ایرانسل و رایتل به ترتیب به دقیقه ای ۷۹۹ و ۸۵۲ ریال افزایش پیدا می‌کند.

بر این اساس همراه اول در سیم‌کارت‌های اعتباری خود برای مکالمه با سیم‌کارت همراه اول و تلفن ثابت تعرفه یکسانی در نظر گرفته (۶۷۰ ریال) و در مورد تماس‌های برون شبکه‌ای با تلفن همراه دو اپراتور دیگر تعرفه دیگری را اعمال می‌کند.

ایرانسل نیز در خصوص سیم‌کارت‌های اعتباری برخلاف سیم‌کارت‌های دائمی برای هر بخش تعرفه مجزایی را در نظر گرفته است. رایتل هم برای ارتباطات درون شبکه ای خود در سیم‌کارت‌های اعتباری یک تعرفه ثابت در نظر گرفته که این رقم در خصوص مکالمه با تلفن همراه اپراتورهای دیگر و یا تلفن ثابت ۸۵۲ ریال می‌رسد.

انتهای پیام