حضور "جان کری" در بازار سنتی مطرح در حاشیه‎ی مذاکرات با "ظریف"