بدرقه رسمی سلطان قابوس از حسن روحانی در فرودگاه مسقط