تصاویر استقبال دکتر روحانی از سلطان قابوس در تهران